YESON

Czy autoklaw podlega UDT?

Czy autoklaw podlega UDT? Jakie przepisy prawa regulują tą kwestię?

Autoklaw podlega obowiązkowemu UDT, jeśli spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Autoklaw, jako urządzenie techniczne traktowane jest w odrębny sposób, zależny od źródła zasilania:

– autoklaw z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi;

– autoklaw zasilany parą ze źródła zewnętrznego.

Rodzaje autoklawów podlegających UDT – według przepisów prawa

Autoklawy podlegające UDT to odpowiednio urządzenia spełniające jeden z punktów paragrafu 1 przedmiotowego Rozporządzenia, tj. pkt. 1 lit. a) – lit. d), które brzmią następująco:

Dozorowi technicznemu UDT podlegają:

1) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego:

a) kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3 przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,

b) szybkowary ciśnieniowe,

c) kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego,

d) zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy, niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym, niż 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż 2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych.

Na czym polega procedura UDT dla autoklawu?

Na początek należy odwiedzić stronę internetową Urzędu Dozoru Technicznego. W zakładce „formularze” znajdziemy druk dotyczący zbiorników ciśnieniowych. Drukujemy formularz, wypełniamy, podpisujemy i składamy we właściwym terytorialnie oddziale UDT wraz z wnioskiem o przeprowadzenie badania technicznego autoklawu. Możemy także złożyć wniosek elektronicznie poprzez portal eUDT.

Co należy przygotować i dołączyć do wniosku o UDT dla autoklawu?

Należy przygotować następujące dokumenty, niezbędne do dołączenia do wniosku o UDT:

– certyfikat CE zgodny z dyrektywą 93/42/EEC

– deklaracja zgodności producenta napisaną w języku polskim

– deklaracja zaworu bezpieczeństwa,

– instrukcja obsługi napisaną w języku polskim

– rysunek techniczny komory sterylizacyjnej

– paszport techniczny

W czasie trwania badania udostępniamy także:

– tabliczkę znamionową z danymi technicznymi, danymi producenta i ze znakiem CE

Dalsze kroki procedury uzyskania UDT dla autoklawu

Wniosek rozpatrywany jest przez Urząd bez zbędnej zwłoki. UDT uzgodni termin i miejsce badania oraz sposób przygotowania się do niego. Następnie inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. Pozytywny jego wynik to wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie sprzętu. Zostaje również założona odpowiednia księga rewizyjna urządzenia.

Sprawdź także: