YESON

Klasy czystości pomieszczeń ISO

Klasy czystości pomieszczeń ISO to nic innego jak jedna z norm ISO, która odnosi się do stanu powietrza wewnątrz danego pomieszczenia. Jakość powietrza determinowana jest m.in. przez wszelkie pyły. To właśnie ich dotyczy jakościowa norma powietrza ISO. Typowa klasyfikacja pomieszczeń wg ISO 14644-1 nie obejmuje badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu. Pomieszczenie wewnątrz obiektów nierzadko mogłoby stanowić zagrożenie, dlatego też jego filtrowanie, niwelowanie źródeł zanieczyszczeń, rozrzedzanie, a w końcu stała kontrola jego jakości pod względem zawartości pyłów to istota omawianej normy jakości powietrza ISO. W pomieszczeniach mających znamię czystych należy kierować się wspomnianą już normą ISO 14644, która reguluje częstotliwości pomiarów, ich metody, sprzęt używany do pomiarów.

Klasy czystości pomieszczeń ISO – pomieszczenia czyste a strefy czyste – jak definiujemy?

Pomieszczenia czyste – zgodnie z normą ISO 14644 to pomieszczenia, w których stężenie cząsteczek pyłów w powietrzu jest kontrolowane, a samo pomieszczenie zostało tak skonstruowane, aby minimalizować wprowadzanie, generację i osadzanie cząsteczek pyłów. W pomieszczeniach czystych istotne są parametry powietrza, jak: temperatura, wilgotność czy ciśnienie.

Strefy czyste to z kolei według normy ISO 14664 wydzielone obszary, w których również stężenie cząsteczek pyłów jest kontrolowane, a parametry jakościowe powietrza odgrywają pierwszorzędną rolę. Pomiary klas czystości powietrza w pomieszczeniach według ISO dokonywane są przez urządzenia, które muszą posiadać aktualny certyfikat kalibracji. Rejestrują one i wyświetlają dane o pomiarach poszczególnych cząsteczek.

Jak często należy zgodnie z normą ISO aktualizować pomiary klasy jakości powietrza pomieszczeń?

Norma ISO 14644 wskazuje, że dla pomieszczeń czystych należy monitorować stan powietrza i dokumentować wyniki pomiarów wybierając jedna z 5 dostępnych metod:

1. aktualizacja ciągła – aktualizowanie w sposób ciągły

2. aktualizacja częsta – aktualizacja nie może przekraczać jednej godziny i musi być ciągłe

3. aktualizacja co 6 miesięcy – aktualizacja nie może przekraczać 183 dni podczas uruchomionej instalacji, ale w przypadku, gdy żaden odstęp nie przekroczył 190 dni

4. aktualizacja co 12 miesięcy – aktualizacja nie może przekraczać 366 dni podczas uruchomionej instalacji, ale w przypadku, gdy żaden odstęp nie przekroczył 400 dni

5. aktualizacja co 24 miesiące – aktualizacja nie może przekraczać 731 dni podczas uruchomionej instalacji, ale w przypadku, gdy żaden odstęp nie przekroczył 800 dni

Jakie wyróżniamy klasy czystości pomieszczeń ISO?

Norma ISO jakości powietrza w strefach czystych to wskazanie maksymalnych dopuszczalnych stężeń pyłów w przedziale od 0,1 do 5 pm (liczba cząstek pyłów przypadająca na 1 metr sześcienny powietrza). ISO definiuje poziom czystości pyłowej w zakresie: 1 do 9 klas podstawowych oraz w klasach pośrednich: 1,1 do 8,9.

Generalnie, cztery podstawowe klasy czystości powietrza na podstawie liczby cząstek w 1 m3 to: klasa A, klasa B, klasa C, klasa D.

Zgodnie z normą ISO 14644, zawartość cząstek w każdym z punktów pomiarowych pomieszczenia czystego musi naleźć się poniżej limitu wskazanego w normie (w odpowiedniej klasie i odpowiadającej jej normie ISO) dla danego rozmiaru cząstek. Próby powietrza pobiera się na wysokości na której prowadzi się typowe operacje w danym pomieszczeniu, często około 1 – 1,25 metra.

Zobacz także: